Algemene voorwaarden Leafsum

01 | DEFINITIES

1. Leafsum, gevestigd in Nijmegen, KvK-nummer 77242513, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Fotograaf.
2. De afnemer van de diensten als fotograaf wordt aangeduid als Wederpartij.
3. Partijen zijn Fotograaf en Wederpartij samen.
4. De Bevestiging duidt op de bevestigde afspraak tussen Fotograaf en Wederpartij voor het leveren van fotografie op afgesproken datum.
5. De fotografieopdracht van Fotograaf tot Wederpartij benoemt de Dienst.

 

02 | TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen beide partijen, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

03 | VERGOEDING EN BETALING

1. Na de Bevestiging van de diensten als Fotograaf zal er een aanbetaling gevraagd worden van 15% excl. BTW van de volledige prijs.
2. Binnen twee werkdagen na de Dienst zal de restfactuur gestuurd worden.
3. Betaling van zoals in 3.1 bedoelde aanbetaling en restfactuur zoals in 3.2 dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.3 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
5. Eventuele parkeerkosten ten behoeve van de uitvoering van de Dienst worden doorberekend aan de Wederpartij.
6. Fotograaf houdt zich het recht een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
7. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen
ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijgingen in eventueel gehuurde goederen of diensten.

 

04 | WIJZIGINGEN EN ANNULERING

1. In geval van afzeggingen door overmacht aan de kant van de Wederpartij mag de Dienst worden verplaatst naar een nader overeen te komen datum.
2. Afzeggingen met andere redenen dan genoemd in 4.1, kunnen kosteloos tot 14 dagen voor de Dienst. Hierna wordt 50% van de totale kosten van de opdracht in rekening gebracht bij Wederpartij.

 

05 | FOTOGRAFIE
1. Fotograaf zal met beste technisch en creatief inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren, gebruikmakend van de normen die op het vakgebied van de fotograaf gelden en in door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.
2. Fotograaf levert de beelden in door haar gebruikelijk gehanteerde stijl.
Aanpassingen kunnen in overleg worden toegepast, maar Fotograaf is hier niet toe verplicht.
3. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal.
4. De stijl van Fotograaf is kenmerkend voor haar werk en kan geen reden tot ontbinding of andere niet nakomingen van de Bevestiging zijn.
5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
6. De zoals in 5.2 benoemde auteursrechten geeft Fotograaf het recht om werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden. Waaronder website, portfolio en social media.
7. Het portretrecht berust op de Wederpartij, wat betekent dat afspraken over de in 5.2 bedoelde promotionele doeleinden voortijdig besproken worden.
8. Foto’s worden geleverd zonder logo. Wederpartij dient altijd een vorm van naamsvermelding te gebruiken bij het publiceren van foto’s op sociale media en andere kanalen op het internet.
9. Digitaal of analoog bewerken (bijsnijden, plaatsen van filter, etc.) van geleverde foto’s is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

 

06 | AANPASSINGEN

Bij ontevredenheid over het werk mogen suggesties over aanpassingen in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de foto’s schriftelijk of per mail aan de Fotograaf worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen 14 dagen alsnog werk conform de overeenkomst te leveren. Tenzij dit onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

07 | AANSPRAKELIJKHEID

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijking bij afdrukken van
fotografiewerk.